topografie

Topografische opmetingen & hoogtemetingen

U kan beroep doen op Studiebureel Lesaffre voor diverse opmetingen afhankelijk van de opdracht en doel van de meting.

 • Opmeting bestaande toestand :

  Bij opmetingen van de bestaande toestand voor zowel grootschalige als kleinschalige projecten worden alle elementen zoals gebouwen, afsluitingen, grachten, beplantingen, hoogte van het terrein opgemeten en in plan gebracht. Dit plan kan verder gebruikt worden door architecten, tuinarchitecten, ruimtelijke planners, archeologen… Hier spreekt men van een plan ‘bestaande toestand’ zonder nazicht van de juridische grenzen van het perceel.

 • Proces-verbaal van opmeting / Plan splitsing percelen:

  Bij het opmaken van proces-verbaal van meting om gehecht te worden aan notariële akten, bij verkoop, schenking, ruiling, inbreng in maatschappij zal de landmeter-expert een opmeting uitvoeren en een grensonderzoek.

  Naast de opmeting op het terrein zal de landmeter-expert informatie opvragen en onderzoeken m.b.t. eigendomstitels (akten), hypothecaire informatie, meetplannen van landmeters, kadastrale gegevens, atlas buurtwegen en waterlopen, rooilijnplannen, beschrijving erfdienstbaarheden e.d.

 • Afpaling:

  Art. 646 B.W. : Ieder eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De afpaling geschiedt op gemene kosten.

  De afpaling kan in der minne of gerechtelijk uitgevoerd worden.

  De landmeter-expert voert het grensonderzoek, zal na bemiddeling en akkoord van de partijen de afpaling op het terrein uitvoeren. Na het opstellen van het proces verbaal van meting en afpaling wordt het plan na ondertekening ‘voor akkoord’ door de buren aangeboden aan het hypotheekkantoor ter registratie.

 • Basisakte:

  Opmaak plannen in functie van basisakten van gebouwen met berekening quotiteiten en opmaak gemotiveerd verslag

De plannen worden bij het kadaster aangeboden voor de prekadastratie (Precad) en voorafgaandelijke perceelsidentificatie.

Wij verzorgen eveneens metingen, afpalingen, grensbepalingen en uitzetwerk zoals:

 • Architecturale opmetingen van gebouwen (gevelaanzichten, grondplannen, gabaritten, …)
 • Archeologische opmetingen
 • Opmeting sportterreinen-Golfbanen
 • Opmaken onteigeningsplannen, rooilijnplannen, as-builtplannen,…
 • Afpalingen van gronden
 • Uitzetten wegenis- en rioleringswerken
 • Uitzetten gebouwen
 • Werfbegeleiding (controlemetingen tijdens de uitvoering der werken )
 • Opmeten waterlopen

Wij voeren hoogtemetingen en waterpassingen uit voor onder andere:

 • Wegeniswerken
 • Aanleg parkings, opritten, tuinen, …
 • Sportterreinen
 • Controlemetingen

Alle opmetingen worden uitgevoerd met moderne apparatuur zoals totaalstation, robotic totaalstation, GPS (global positioning system)

De opdrachten worden uitgevoerd voor zowel particulieren, bedrijven, bouwfirma’s, industrie, aannemers, architecten, vastgoedmakerlaars, projectontwikkelaars, tuinarchitecten, ruimtelijke planners, openbare diensten, landbouw, archeologen …

opmetingen

Verkavelingen, stedenbouwkundige attesten & advies

Wij hebben reeds jarenlange ervaring in het opmaken van verkavelingsontwerpen (met of zonder wegenisontwerp), verkavelingswijzigingen en stedenbouwkundige attesten. Dit zowel voor ontwikkeling van projecten bestemd voor woningbouw als voor bedrijven en industriebouw. De verkavelingen worden zowel voor private eigenaars als voor bouwondernemingen opgemaakt.

Opmaken van

 • Voorontwerpen en schetsen
 • Volledig verkavelingsdossier om te kunnen indienen bij de bevoegde administratie via het omgevingsloket. Dit omvat o.a. het opmaak van de plannen, stedenbouwkundige voorschriften, motivatienota, aanvraagformulieren, boscompensatieformulieren, project MER screeningsnota,…
 • Proces-verbaal van opmeting van elk individueel lot voor verkoop, en uitzetting op terrein

Opvolgen van

 • Het dossier
 • Werf bij uitvoering van de verkaveling
 • Onderhandelingen met steden, gemeenten, stedenbouwkundige diensten, natuur en bos, brandweer, erfgoed, e.d.

Wij staan u eveneens bij in het verlenen van stedenbouwkundig advies inzake uw onroerend goed.